38an - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån
38an - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån

Allmän information

Förfallodag
Räkningar ska betalas i så god tid att kreditgivaren har pengarna på förfallodagen som man kommit överens om. Om man inte gjort upp om när betalning ska ske, är kunden skyldig att betala när säljaren så kräver.
Påminnelseavgift
Det är vanligt att kreditgivaren skickar en påminnelse. Han är inte skyldig att göra det. Avgift för påminnelsen regleras i den så kallade förordningen om ersättning för inkassokostnader m m och är för närvarande max 60 kronor. Påminnelseavgift får endast tas ut om det är avtalat från början.
Dröjsmålsränta
Om förfallodagen bestämdes när avtal ingicks, har kreditgivaren rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dagen. Enligt räntelagen får dröjsmålsräntan - om inget annat är avtalat - uppgå till referensräntan plus 8 procentenheter. Kreditinstitut tar ofta ut en fast avgift, så kallad förseningsavgift, om inte betalning görs i tid. Förseningsavgiften får bara tas ut om den fanns med i avtalet. Den får inte vara oskäligt hög i förhållande till skuldbeloppet.

Har parterna inte kommit överens om någon betalningsdag har kreditgivaren rätt att kräva dröjsmålsränta 30 dagar efter det att han krävt att kunden ska betala. I samband med kravet ska han också meddela att dröjsmålsränta kommer att tas ut.
Andra avgifter
Olika typer av extra avgifter, t ex faktureringsavgift eller expeditionsavgift, förseningsavgift måste avtalas. Har avgifterna inte angivits vid köpet har kreditgivaren ingen rätt att kräva dem senare. Nedan ser du vilka lagstadgade avgifter som är aktuella just nu:

Påminnelseavgift: 60 kr
Inkassokostnad: 180 kr
Ombudsarvode: 380 kr
Uppläggningsavgift: 170 kr
Aviavgift: 60 kr
Ansökningsavgift kronofogdemyndigheten: 300 kr
Tillgångsundersökning: 600 kr
Inkasso och rättsliga åtgärder
Kreditgivaren skickar ett inkassokrav till köparen själv s.k. egeninkasso eller lämnar över inkasseringen av skulden till ett inkassoföretag. Inkassokravet ska innehålla en specificering och en uppmaning att betala alternativt bestrida kravet före ett visst datum. En inkassoavgift får tas ut på max 180 kronor.

Om kunden anser att något är fel, ska denna skriftligen anmärka på inkassokravet.
Betalningsföreläggande
Kreditgivaren kan också välja att lämna ärendet till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Ansökningsavgiften är 300 kronor, vilken läggs på skulden. Kreditgivaren får även ta ut ersättning på maximalt 380 kronor för utfört arbete plus en administrativ avgift.
Betalningsanmärkning
Betalningsanmärkning får den som fått betalningsförsummelsen fastställd hos kronofogden - eller annan myndighet - eller genom tredskodom i tingsrätten. Det får till följd att försummelsen antecknas i de register som används vid kreditupplysning. Även sedan skulden betalats, finns betalningsanmärkningen kvar i tre år.
Tvistemålsrättegång
Om kunden bestrider ett betalningsföreläggande, och kreditgivaren inte meddelar skriftligt till kronofogden att hans krav står fast, avskrivs ärendet. Men om kreditgivaren vidhåller sina krav kan han begära tvistemålsrättegång i tingsrätten.

Ger domen kreditgivaren rätt, måste kunden betala skulden inklusive dröjsmålsränta och avgifter som beskrivits ovan och vissa utgifter som kreditgivaren kan ha haft för resor och liknande.
Om skulden går till indrivning
Indrivning av skulden kan ske när målet är avgjort och kunden fortfarande inte betalar. Kronofogden kan ta en del av den skuldsattes lön, pension eller andra inkomster och skicka till fordringsägaren, så kallad utmätning i lön. Räcker inte detta, kan kronofogden på uppmaning av fordringsägaren ta en del av lösöret i hemmet. Även villor, bostadsrätter och bilar kan mätas ut. Detta säljs sedan på exekutiv auktion och intäkterna går till att täcka skulderna.

För att undersöka den skuldsattes alla tillgångar har kronofogden rätt att öppna bankfack och använda låssmed för att ta sig in i bostäder eller lokaler. Kostnader för utmätning, 600 kronor plus kostnader för transport, förvaring med mera läggs på den ursprungliga skulden. Också skulder till det allmänna växer snabbt om man inte betalar i tid.
Spara kvitton i tre år
En skuld som gäller en privatpersons köp av varor eller tjänster för eget bruk avskrivs (preskriberas) efter tre år enligt preskriptionslagen. Men den tiden kan förlängas om ett nytt krav på skulden inkommer inom tre år, eller om fordringsägaren begär en ny undersökning av den skuldsattes tillgångar.
Undantagna från denna treårsregel är skuldebrev, exempelvis vanliga banklån. Dessa preskriberas efter tio år. Men i praktiken förlängs den tiden alltid, låntagaren har kvar skulden resten av livet.

Frågor och svar

Jag har fått ett inkassokrav, men jag har redan betalt fakturan. Vad gör jag då?
Om du har betalat de närmaste dagarna ska du meddela oss detta genom att gå in under fliken "Kontakt" och skicka ett meddelande till oss. Om betalningen är fordringsägaren tillhanda samma dag eller senare än inkassokravets utsändningsdag, kommer du inom kort att få ett restkrav på inkassokostnaden och räntan. Avvakta tills restkrav kommer. Har du däremot betalat hela fakturabeloppet minst en till två veckor innan du fick inkassokravet ska du meddela Canoxa Inkasso detta via e-post, telefon, brev eller fax. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken "Kontakta oss"
Måste jag betala inkassoavgiften?
Ja. Om skulden är förfallen till betalning och du har fått ett kravbrev från oss så är du skyldig att betala en inkassokostnad. Denna uppgår för närvarande till 180 kr och är författningsreglerad.
Hur snart kan en faktura skickas på inkasso?
Det som krävs för att gå vidare och skicka ett inkassokrav är att fakturan är förfallen, obetald och inte bestridd. Någon skyldighet att skicka en påminnelse på fakturan finns inte i lag.
Måste inte ett inkassokrav föregås av en betalningspåminnelse?
Det finns ingen lagstadgad skyldighet att skicka betalningspåminnelser. Enda undantaget är parkeringsavgifter då en påminnelse måste skickas innan inkassoåtgärder vidtages
Syns jag i något offentligt register när jag fått ett inkassokrav?
Nej, inkassobolagens register är inte offentliga. Det är först när ett ärende lämnats vidare till kronofogdemyndigheten eller tingsrätt som uppgifterna om skulden blir offentliga.
Vad är en betalningsanmärkning?
Det är en registrering hos kreditupplysningsföretag som indikerar att betalningar inte har skötts.
När får jag en betalningsanmärkning och hur länge finns den kvar?
En betalningsanmärkning registreras bl a när kronofogdemyndigheten har utfärdat utslag i mål om betalningsföreläggande. Anmärkningen finns kvar i 3 år för fysiska personer. Vidare registreras en betalningsanmärkning när kronofogdemyndigheten har fastställt att utmätningsbara tillgångar saknas. Övriga situationer då en betalningsanmärkning registreras är vid utfärdande av tredskodom, beslut om skuldsanering, näringsförbud samt konkurs
Hur gör jag för att få bort en felaktig betalningsanmärkning?
Kontakta Intrum Justitia med uppgift om grunden för eventuell rättelse. För att kreditupplysningsföretagen skall dementera en betalningsanmärkning krävs att den är oriktigt utfärdad i något hänseende
Hamnar jag i kreditupplysningsregister om ett ärende går till inkasso?
För att avgöra om en person eller ett företag ska få ett lån eller en annan kredit behöver den som ska lämna krediten veta, om den som vill låna har skött sina tidigare affärer. Därför registreras en del uppgifter i kreditupplysningsregister hos särskilda företag. Den som inte sköter sina ekonomiska åtaganden riskerar att hamna i ett sådant register. Betalningsanmärkningar om fysiska personer får noteras bara om betalningsförsummelsen är fastställd av domstol eller annan myndighet, oftast kronofogdemyndigheten. Enbart ett inkassokrav leder alltså inte till någon betalningsanmärkning. Uppgifter om betalningsanmärkningar ska gallras senast tre år efter den dag då anmärkningen tillkom. Betalningsanmärkningen tas inte bort tidigare även om du betalar din skuld.
Jag har fått ett krav som jag anser är felaktigt. Hur gör jag då?
Skicka omgående in ett brev eller mail där du bestrider kravet och skälet till detta. Skicka till Canoxa Inkasso/Canoxa Capital AB. Box 5181, 102 44 Stockholm eller skicka mail till kundtjanst@canoxa.se
Vilka lagar gäller vid räntedebitering?
Dröjsmålsränta i ett fordringsförhållande bör regleras genom avtal mellan parterna. Om inte avtal om dröjsmålsränta finns, eller att den är angiven i särskild lagstiftning, gäller Räntelagens bestämmelser. Räntelagen anger att dröjsmålsränta kan tas ut med Riksbankens, vid var tid gällande, referensränta med tillägg om 8 procentenheter.

Ordförklaringar

Anstånd
Att få anstånd med att t.ex betala en skuld innebär att man får ytterligare tid på sig för att betala.
Avbetalning
Uppgörelse om att få dela upp betalningen av skulden på flera gånger.
Betalningsanmärkning
En anmärkning ("prick") som visar att någon inte har skött sina betalningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Betalningsanmärkning är ett samlingsbegrepp för ett antal företeelser; konkurs, beslut om betalningsföreläggande eller utmätning, skuldsanering mm. Uppgifterna hämtas från kronofogdemyndigheter eller tingsrätter. För fysiska personer ligger en betalningsanmärkning kvar i kreditupplysningsföretagens register under 3 år och för övriga under 5 år, oavsett om skulden senare regleras.
Betalningsföreläggande
Betalningsföreläggande är ett förfarande för att göra en fordran utmätningsbar. Fordran ska avse pengar och vara förfallen till betalning. Ett utslag i mål om betalningsföreläggande vid kronofogdemyndigheten kan jämföras med en dom och tjänar som ett bevis på att ett ekonomiskt krav, som någon har mot en annan person, är riktigt. Detta utslag medför också en betalningsanmärkning för den som är skyldig pengarna.
Borgensman
Borgensman är en person som ingått borgen dvs lovat att betala någon annans skuld om gäldenären själv inte betalar.
Borgenär
Person eller företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären).
Dröjsmålsränta
Extra ränta som börjar löpa på en skuld om betalning inte sker i tid. Dröjsmålsränta kan vara avtalad eller utgå enligt Räntelagen.
Fordran
Det krav som fordringsägaren har på gäldenären.
Fordringsägare
Borgenär. Person eller företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären).
Fullmakt
Fullmakt är ett bemyndigande för någon att med bindande verkan för fullmaktsgivaren handla å hans vägnar.
Förfallodag
Sista dag för inbetalning av en skuld.
Gäldenär
Person som har en skuld. Inkasso Indrivning av egen eller annans fordran genom inkassoåtgärd.
Inkassoombud
Den som driver inkassoverksamhet som är tillståndspliktig enligt inkassolagen eller som åtar sig att driva in fordringar för annans räkning.
Inkassokostnader
Kostnader som avser inkasseringsåtgärder, t.ex inkassokrav.
Kreditupplysning
Ekonomisk information om en person eller företag som tillhandahålls av kreditupplysningsföretag.
Kronofogdemyndighet
Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet vars uppgift är bl.a att fastställa och driva in fordringar.
Ombud
En person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.
Partsdelgivning
I de fall en person eller företag inte blir delgiven genom kronofogdemyndighetens försorg ska sökanden erbjudas att själv verkställa delgivning.
Utmätning av lön
När kronofogdemyndigheten låter dra pengar direkt från en gäldenärs inkomst för borgenärens fordran.
Utmätning
När kronofogdemyndigheten beslagtar en gäldenärs egendom för borgenärens fordran.
Utslag
Benämning på vissa avgöranden i mål om betalningsföreläggande eller handräckning av domstol eller myndighet.